වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පහත සඳහන් විභාග සඳහා  
විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර මේ වන විට තැපෑලට යොමු කර ඇත.

 

අනු අංකය විභාගයේ නම විභාගය පැවැත්වෙන දිනය
01 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය නොවන (PL-1) සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
02 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය නොවන (PL-1) සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
03 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය නොවන (PL-1) සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
04 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
05 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
06 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
07 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය (PL-3) සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
08 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය (PL-3) සේවා ගණයේ II වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03
09 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශිල්පීය (PL-3) සේවා ගණයේ I වන ශ්‍රේණියේ සේවකයින්ට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021   2021.04.03

ඉහත විභාග සඳහා අයඳුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කර තිබූ අයඳුම්කරුවන්ට 2021.03.31 දිනට පෙර විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර නොලැබුණහොත් ඒ බව වහාම 037 2233769 දුරකථන අංකය වෙත දැනුම් දිය යුතුය.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy course
download lenevo firmware
Download WordPress Themes
udemy free download